DataScenarios logo

General Terms DataScenarios

Version: March 1st 2022

Currently the Enlish version of the general terms are not yet available, therfor the Dutch version is printen for completeness.

1. Begrippen

1.1 Opdrachtgever - de rechtspersoon of instelling die diensten van DataScenarios wil afnemen.

1.2 DataScenarios - DataScenarios (KvK: 85647594) - gevestigd te Harfsen.

1.3 Partij(en) - DataScenarios en Opdrachtgever.

1.4 Diensten - alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door DataScenarios worden verricht, in de ruimste zin.

1.5 Overeenkomst - iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door DataScenarios verlenen van Diensten aan Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij DataScenarios goederen en/of diensten aan Opdrachtgever levert.

2.2 DataScenarios heeft het recht de Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. DataScenarios zal de gewijzigde Voorwaarden aan de Opdrachtgever schriftelijk bekend maken.

3. Overeenkomst

3.1 Alle offertes en andere uitingen van DataScenarios zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een Overeenkomst tussen partijen komt tot stand als DataScenarios dat heeft bevestigd of uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

4. Uitvoering

4.1 Alle diensten van DataScenarios worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

4.2 DataScenarios spant zich er redelijkerwijs voor in om het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. DataScenarios staat er echter niet voor in dat zij een bepaald resultaat kan/zal bereiken.

4.3 De door partijen overeengekomen data gelden steeds als streefdata en binden DataScenarios niet.

5. Licenties

5.1 DataScenarios levert licenties aan Opdrachtgever onder de leveringscondities en garantiebepalingen van de fabrikant van het product.

5.2 Beëindigen van de geleverde licenties kan alleen met in achtneming van de leveringscondities van de fabrikant van het product en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.3 Voor het aangaan van een licentie overeenkomst heeft DataScenarios het recht om een aanbetaling van de (verwachte) kosten te vragen.

6. Betaling

6.1 DataScenarios factureert in principe maandelijks voor de Diensten, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 De factuur bestaat uit een of meedere volgende componenten:

  • een vooraf vastgesteld bedrag per (onderdeel van de) Overeenkomst.
  • op basis van de maandelijks bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen tarieven per door DataScenarios gewerkte tijdseenheid.
  • de verschuldingde (verbruiks)kosten van de overeengekomen licenties.

6.3 De prijs voor de Diensten is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

6.4 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Wijzigingen

1 maart 2022

Toegevoegd

  • Eerste versie
© 2022 DataScenarios (Jan Pieter Posthuma) | KVK: 85647594 | BTW: NL004126275B48
Lovingly made in 
Lovingly made in 'de Achterhoek'